Kursy

Zdalna wymiana językowa na pograniczu.

Int5a Programmlogo mit EU

kurs de pl interreg

 

LINKI DO KURSU JEZYKOWEGO:

w języku polskim:
Zobacz - pobierz PDF
https://drive.google.com/file/d/1YELQVbgWsjmoZEw9mJ1CJU3FOBypp6oM/view?usp=sharing

 
w języku niemieckim:
Zobacz pobierz PDF
 
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
W ramach projektu "Zdalna wymiana językowa na pograniczu" o numerze FMP-0373-20-C realizowanego przy wsparciu Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca udało się zrealizować: przygotowanie dwóch e-booków w dwóch wersjach językowych, programu nauczania oraz szkolenia kadry ZUL, a także zakup niezbędnego wyposażenia.   
 
pomorze zach
 


kurs de pl

 

 Zdalna wymiana językowa na pograniczu

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy szykuje wielką niespodziankę dla wszystkich miłośników języka niemieckiego! W ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A Komunikacja – Integracja – Współpraca oraz projektu nr FMP-0373-20-C „Zdalna wymiana językowa na pograniczu” powstaje zdalny kurs języka niemieckiego od podstaw. Z lekcji w formie multimedialnego e-booka będzie można już niedługo korzystać całkowicie bezpłatnie!
Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
 
Die HVHS Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy bereitet eine große Überraschung für alle Liebhaber der polnischen Sprache vor! Im Rahmen des Fonds für kleine Projekte Interreg V A Kommunikation-Integration-Zusammenarbeit und des Projekts Nr. FMP-0373-20-C "Online - Sprachaustausch in der Grenzregion" wird ein Online - Polnischkurs erstellt. Der Kurs in Form eines Multimedia-E-Books wird bald kostenlos für Sie zur Verfügung stehen!
Das Projekt wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Staatshaushalt (Fonds für kleine Projekte im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen) mitfinanziert.
 
Int5a Programmlogo mit EU 

 

Akademia Lokalnego Społecznika

 

    

Zapraszamy do rekrutacji na kurs w ramach nowego projektu „ZULove nauki".

"Akademia lokalnego społecznika".

Obejmuje on 6 weekendowych szkoleń wyjazdowych i skierowany jest do osób, które chcą poznać tajniki zakładania i zarządzania NGO, pozyskiwania funduszy, budowania skutecznych partnerstw, realizacji lokalnych inicjatyw, projektowania akcji społecznych, budowania wizerunku zespołu i wielu innych.

W ramach zajęć zostanie finalnie zrealizowanych 10 inicjatyw społecznych.

Kurs jest całkowicie bezpłatny. Zapewniamy noclegi, posiłki oraz materiały szkoleniowe.

Zapraszamy serdecznie !

 

love

 

Aktualne kursy

linki do pobrania:

"Zdalna wymiana jezykowa na pograniczu"

bezpłatny kurs jezykowy do pobrania w formie e-booka:

w języku polskim:

 
 w języku niemieckim:

 

Co robimy

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Ludowym

zul

Erasmus+

Projekt Erasmus na lata 2019 - 2021,

realizowanay przez Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy

z partnerem Duńskim i Niemieckim.

 

Zobacz więcej:

https://www.facebook.com/A-teacher-of-Folk-High-School-against-the-challenges-of-modern-Europ-100344711462965/?modal=admin_todo_tour

 

zdjecie reklam z flag

NASZE MIEJSCE W MIERZYNIE

  "NASZE MIEJSCE"  W MIERZYNIE

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy - Fundacja zaprasza do składania ofert w ramach projektu KLUB AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ "Nasze Miejsce" W MIERZYNIE realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.   Przedmiotem zamówienia w zakresie jest przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla Uczestników projektu.

Kod CPV: 

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 

85312320-8 Usługi doradztwa

80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Więcej informacji w linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55526?sekcja=ogloszenie

 

                                       

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy - Fundacja  zaprasza do przesłania szacowanej ceny oferowanej na usługi doradcy zawodowego 

 
 
Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy - Fundacja  zaprasza do przesłania oferty cenowej - rozeznanie rynku dla projektu Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej "Nasze Miejsce" w Mierzynie na usługi terapii ruchowej/rehabilitacji zdrowotnej. 

 

KLUB AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ "NASZE MIEJSCE"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

555555555555555555555555555555555

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa wśród 60 osób powyżej 18 roku życia z terenu województwa zachodniopomorskiego, z tego 20% miejsc przewidzianych jest dla osób z niepełnosprawnościami. Do projektu kwalifikują się osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Przewidujemy podniesienie poziomu zatrudnienia wśród minimum 10 uczestników projektu oraz poziomu aktywności społecznej wśród min 27 uczestników projektu. Projekt będzie realizowany w czasie od 02.01.2021 do 30.06.2022.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i działalność KLUBU AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ “NASZE MIEJSCE” W MIERZYNIE, w ramach, którego odbywać się będzie kompleksowa ścieżka wsparcia uczestników projektu i ich otoczenia w oparciu o program reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby ścieżkę wsparcia, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb. Program reintegracji stworzony zostanie wspólnie z uczestnikiem projektu przez doradcę zawodowego oraz terapeutę. Będzie to pierwszy etap wsparcia uczestnika projektu.

Projekt KLUB AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ “NASZE MIEJSCE” W MIERZYNIE realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.257.028,32 zł, w tym 1.068.474,07 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w wieku powyżej 18 lat. Niektóre z działań projektu kierowane są także do osób z otoczenia uczestników projektu. Przez otoczenie uczestnika projektu należy rozumieć osoby z nim spokrewnione lub niespokrewnione, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z ich najbliższego środowiska.

Jakie działania realizowane są w projekcie?

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika / uczestniczki projektu udział w kompleksowej ścieżce reintegracji, opracowanej indywidualnie dla każdego z nich przez zespół specjalistów w składzie: doradca zawodowy oraz terapeuta. Ścieżka obejmować będzie działania wybrane dla danego uczestnika / uczestniczki z poniższej listy formy wsparcia:

 • indywidualna terapia psychologiczna,
 • terapia rodzinna,
 • poradnictwo prawne,
 • terapia rozwoju osobistego wraz z profilaktyką uzależnień,
 • integracyjne wyjścia do teatru, filharmonii, kina itp. (4 wyjścia na osobę),
 • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • szkolenie zawodowe kończące się egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • staż zawodowy,
 • pośrednictwo pracy,
 • aktywna terapia ruchowa.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, ponadto każdy uczestnik / uczestniczka otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe za czas Uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • stypendium stażowe za okres Uczestnictwa w stażu zawodowym
 • możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania każdej z form wsparcia i z powrotem
 • możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi na czas Uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu
 • poczęstunek podczas przerw kawowych
 • materiały szkoleniowe
 • podręczniki do aktywizacji zawodowej
 • ubezpieczenie NNW na okres udziału w projekcie

Jakie rezultaty przyniesie projekt?

Głównym i trwałym rezultatem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie KLUBU AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ “NASZE MIEJSCE” W MIERZYNIE. Rezultatami będą także korzyści, które wyniosą uczestnicy projektu dzięki zaplanowanemu w nim wsparciu. W ramach reintegracji zawodowej zostaną zrealizowane warsztaty aktywizacji zawodowej, terapia psychologiczna, poradnictwo prawne, a także aktywna rehabilitacja ruchowa. Poza tym dla wzmocnienia procesu reintegracji zaplanowano wyjścia integracyjne do instytucji kultury (teatr, filharmonia, kino etc.), których zadaniem jest umacnianie poczucia własnej wartości, a także odnalezienie się uczestników projektu w relacjach społecznych. Z kolei pośrednik pracy pomoże i doradzi w powrocie na rynek pracy. 

Efektem projektu będzie w szczególności przygotowanie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz poszukiwania zatrudnienia. Uczestnicy odbędą szkolenia zawodowe, na zakończenie których uzyskają certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich kompetencje lub kwalifikacje. Większość osób weźmie także udział w stażach zawodowych, podczas których uzyskają praktyczne umiejętności w danym zawodzie, a tym samym zwiększą swoje szanse na znalezienie zatrudnienia Bez wątpienia, dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu, większości uczestników projektu będzie łatwiej funkcjonować na rynku pracy, nawet jeśli w trakcie realizacji projektu nie podejmą zatrudnienia.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

REKRUTACJA CIĄGŁA

Zgodnie z założeniami projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 60 uczestników. W celu zgłoszenia się do projektu należy wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów grupy docelowej. Można to zrobić osobiście

- w biurze Lidera: Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy - Fundacja, ul Śliczna 4, 72-006 Mierzyn, tel. 532 319 616 lub (91) 462 59 31 albo  

- w biurze Partnera projektu: Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, ul. Tarczyńskiego 4/2; 70-387 Szczecin, tel. 603 111 900

Formularz można także przesłać drogą mailową na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną albo kurierską na adres Lidera bądź Partnera projektu.

KONTAKT

Lider projektu:

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy - Fundacja

ul. Śliczna 4

70-006 Mierzyn

tel. 532 319 616 lub (91) 462 59 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Partner projektu:

 

Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon

ul. Tarczyńskiego 4/2  

70-387 Szczecin  

tel. 603 111 900

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-16.00.

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 7.2

Nazwa projektu: „Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowego “Nasze Miejsce” w Mierzynie“

 

 

College Liderów

 

College Liderów:

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie realizuje bezpłatny projekt „College Liderów”. Zapraszamy do udziału w zajęciach przyszłych animatorów, liderów, nauczycieli, pracowników, a nawet rodziców.

College Liderów to 120 godzinny kurs weekendowy dla liderów, w którym specjaliści wskażą jak zakładać i prowadzić organizację pozarządową, jak pozyskiwać środki zewnętrzne, jak pisać projekty. W ramach zajęć uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w działaniach praktycznych i mieli możliwość praktycznego wdrożenia wybranego projektu.

Uczestnictwo całkowicie bezpłatne. Zapewniamy posiłki, materiały szkoleniowe i edukacyjne.

01

Letnia Szkoła Muzykowania

Letnia Szkoła Muzykowania to druga edycja kursu długiego realizowanego w ramach projektu EtnoPolska.

Tak wygladało to w zeszłym roku:

Tegoroczna edycja Letniej Szkoły Muzykowania pod nawą Muzykanci na Pomorzu Zachodnim już trwa. Uczestnicy mają możliwość praktycznego poznania śpiewu ludowego i starych instrumentów ludowych.

 

letnia wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 

 

Smaki Słowian

Smaki Słowian

Smaki Słowian to cykl spotkać poświęcony regionalnym potrawą z Pomorza Zachodniego. Podczas wspólnego gotowania  i pieczenia powstają potrawy o smaku pozostawjącym długo w pamięci. Przepisy bedziemy publikować.

 

smakiiii

 

Śpiewać każdy może

Nauka gry na instrumentach strunowych, wspólne śpiewanie, próby zgrywania głosów i dźwięków. To wszytko dla wspólnego muzykowania i zaprezentowania swoich umiejętności na Festiwalu Muzyki Ludowej w Dobrej. Festiwal organizowany 26 września 2020 roku, przez Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie.

 

spiewać plakat

Festiwal Muzyki Ludowej

Festiwal Muzyki Ludowej

to lokalny Festiwal, który odbywający się po raz pierwszy. 

Jego celem jest popularyzacja kultury tradycyjnej, przedstawienie jej w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla współczesnego odbiorcy, jak również edukacja – próba zainteresowania wartościami tradycyjnej kultury lokalnej regionu Pomorza Zachodniego. Podczas Festiwalu będzie można zobaczyć występy muzyczne wykonawców z regionu, którzy już zajmują stałe miejsce na scenie kulturalnej naszego regionu. Poza tym będziemy mieli niespotykaną możliwość usłyszeć grupę amatorów biorących udział w warsztatach w ramach projektu „Letnia Szkoła Muzykowania na Pomorzu Zachodnim".

Głównym celem Festiwalu jest popularyzacja, ochrona i dokumentacja autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego z obszaru Pomorza Zachodniego.

W Festiwalu mogą wziąć udział: kapele ludowe, których skład i repertuar jest zgodny z tradycjami danego regionu, instrumentaliści, soliści grający na tradycyjnych instrumentach, śpiewacy - soliści, zespoły śpiewacze;

Festiwalowi patronuje Gmina Dobra Szczecińska.

Głównym organizatorem imprezy jest Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej. 

Festiwal realizowany w ramach projektu Letnia Szkoła Muzykowania na Pomorzu Zachodnim - edycja 2020. 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury z Projektu EtnoPolska 2020.

 

Fest Palkat mŁY

 

zaproszenie folkowisko jpg

Kontakt

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy

72-006 Mierzyn,  Śliczna 4, 

KRS  0000682444

Telefony

Sekretariat:        91 462 59 31

Zapisy na kursy: 729 871 074

Zarząd:               506 533 449

zachodniopomorskiul@wp.pl

sekretariat.zul@gmail.com

konto bankowe:   
VW Bank  07 2130 0004 2001 0837 0512 0001